Jodi Malpas Novels


Ciao Gatti, sono io, Fenix. Dalle ceneri.
Hej Koty, to ja, Feniks. Z popiołów.

 
Essere malati ha questo vantaggio, che c'e' tanto tempo per leggere i libri. Cosa leggevo prima di conoscere Malpas? E' stato troppo poco Malpas nella mia vita, non c'era abbastanza Malpas nella mia vita, dov'ero e cosa facevo prima di conoscere Malpas?!?;) 

Chorowanie ma tą zaletę, że jest dużo czasu na czytanie książek. Co ja czytałam zanim poznałam Malpas? Było za mało Malpas w moim życiu, było niedostatecznie dużo Malpas w moim życiu, gdzie ja byłam, co robiłam i co czytałam zanim poznałam Malpas ?!!;)

Amo Jodi Malpas per il Suo talento e per la persona che e'. Per il modo nel quale gestice i suoi social media, che forse non sa chi e' Chiara Ferragni. Per la sua intelligenza, il senso dell'umorismo, l'etica del suo lavoro. Soprattutto pero' per i suoi meravigliosi libri. Jodi dovrebbe essere premiata da tutte le donne del mondo!

Kocham Jodi Malpas, za jej talent i za to jaką jest osobą. Za to, w jaki sposób prowadzi swoje profile na różnych social media, za to, że pewnie nie wie kim jest Chiara Ferragni. Za jej inteligencję, poczucie humoru oraz etykę pracy. Przede wszystkim, za świetne książki. Jodi Malpas powinna dostać nagrodę od wszystkich kobiet!

Piu' di mille pagine di vera, non finta felicita'!:) In un solo libro ci sono tre romanzi della serie "One Man Trilogy", storia d'amore di Olvia e Miller Hart. Tutte e tre le parti le ho assorbite come una spugna in modo super veloce, sono come cocaina o caramelle toffie (a Voi la scelta;)) Non riuscivo a staccarmi dal libro ed ero triste quando e' finito. Nonostante io sia una ragazza nata in un altro mondo di quello mostrato nel libro, ho sentito subito la protagonista e mi ci sono identificata sotto certi punti di vista (mi sono comprata pure le convers ai saldi), Olivia, una giovane donna dell'Inghilterra. Miller Hart e' da non tanto tempo il mio uomo ideale;). Inesistente nella vita reale!:) Il Signor Hart e' un Irlandese, gentiluomo part time, un po' ossessivo, ex gigolo' con problemi vari. Un uomo che sa amare come nessun atro al mondo ...

Ponad tysiąc stron prawdziwego, nieudawanego szczęścia!:) W jednej książce znajdziemy trzy tomy z serii "One Man Trilogy", czyli historię miłości Olivii oraz Millera Harta. Wszystkie trzy części pochłonęłam w kilka dni, są jak kokaina albo krówka ciągutka (jak kto woli;), od książki nie mogłam się oderwać i było mi bardzo smutno gdy ją skończyłam. Pomimo, że jestem dziewczyną urodzoną w innym świecie, niż ten przedstawiany w książce od razu poczułam i zidentyfikowałam się do pewnego stopnia z bohaterką (do tego stopnia, że na wyprzedażach kupiłam sobie Conversy:)), żyjącą we współczesnej Anglii młodą kobietą. Miller Hart to od niedawna mój ideał mężczyzny;). Nieistniejący w realu!:) Pan Hart to Irlandczyk, gentelman part time z zaburzeniami obsesyjnymi, były gigolo mający różnego rodzaju problemy. Człowiek potrafiący kochać jak nikt inny na świecie ...

I romanzi di Jodi Malpas spariscono come il pane caldo. Succede cosi, perche' l'autrice ha scoperto la ricetta per il bestseller? O forse in realta', noi donne di tutto il mondo siamo uguali, solo viviamo in posti diversi e solo le nostre abitudini sono un po' differenti. Forse  tutte noi nella vita vogliamo una sola, la stessa cosa: essere amate e amare.

Powieści Jodi Malpas rozchodzą się na całym świecie jak ciepłe bułeczki. Dzieje się tak dlatego, że autorka odkryła receptę na bestseller? A może tak naprawdę, my kobiety jesteśmy takie same, a różnią nas tylko niektóre przyzwyczajenia albo szerokość geograficzna? Może tak naprawdę wszystkim nam w życiu chodzi o to, aby kochać i być kochanym.

Jodi, (non so perche' ma mi sembri una persona super simpatica ;)), forse altri Ti criticheranno che non fai "alta" letteratura, o che il tema e' troppo leggero o il linguaggio troppo poco raffinato. Hai toccato migliaia di cuori in tutto il mondo, hai liberato centinaia di sogni, con le Tue parole ridevano e piangevano migliaia di donne in tutto il mondo, includendo me stessa ... cosa volere di piu'?:)))

Jodi, (nie wiem czemu ale wydaje mi się, że to prywatnie świetna kobietka;)), być może będą Cię krytykować, że to "żadna" literatura, że temat błahy albo że język za mało wyrafinowany. Poruszyłaś tysiące serc na całym świecie, uwolniłaś miliony marzeń, za Twoimi słowami śmiały się i płakały setki kobiet, włączając w to mnie ... czego chcieć więcej?:)))

Buon pomeriggio Gatti ... devo andare alla posta, per un pacchetto dall'UK ...
Miłego popołudnia Koty ... muszę udać się na pocztę, po jakąś przesyłkę z Anglii ...

after the rain


Ciau Gatti! Se mi chiedete se sono totalmente sana direi di no;). Se me ne preoccupo? Non tanto;). Se guariro' totalmente? Sicuramente, ma c'e' bisogno di tempo. Mi sento molto meglio, sicuramente mi hanno aiutato 4 chilogrammi di fichi e pomodori freschi;), che abbiamo ricevuto dai nostri amici. E forse anche la Vostra buona energia o anche la preghiera. Grazie:*. Siccome il mio ritorno in forma durera' ancora un po', ho deciso di non perdere tempo e ho preparato un post:). Quando ho saputo che questa volta non moriro';), tutto il mondo mi e' sembrato essere cosi ... beautiful ... ;). Appena uscita dal dottore (che potrebbe guarire le sue pazienti solo con il suo aspetto;), sono andata a Pisa ...

Hej Koty! Czy jestem całkowicie zdrowa? Nie. Czy się tym przejmuję? Nie bardzo;). Czy całkowicie wyzdrowieję? Z pewnością, ale potrzeba na to czasu. Czuję się znacznie lepiej, z pewnością pomogły mi 4 kg. świeżych fig oraz pomidorów, które dostaliśmy wczoraj od przyjaciół oraz być może, Wasza dobra energia albo modlitwa. Dziękuję:*. Ponieważ mój powrót do pełnej formy potrwa jeszcze trochę, postanowiłam nie tracić czasu i przygotowałam post:). Gdy dowiedziałam się, że nie umrę tym razem, świat i wszystko wokół wydało mi się być ... beautiful ... ;) Zaraz po wizycie u lekarza (który mógłby leczyć samym wyglądem;), pojechałam do Pizy ...


Mi sono fermata sulla panchina, a fissare gli alberi ...
Zatrzymałam się na ławce, pogapić się na drzewa ...


Per un certo periodo della mia vita ho abitato con la mia nonna, sarta. Da quando sono qui mi manda delle lettere. Spesso mi descrive gli ucelli che osserva dal suo balcone. Mi commuove molto il fatto che questa donna di piu' di ottant'anni prende il foglio, la penna e anche se parliamo al telefono, scrive lettere a me ... (sicuramente sa che amo scrivere e ricevere le lettere).

Przez pewien okres życia, mieszkałam z babcią, krawcową. Od kiedy tu jestem przysyła mi listy, najbardziej lubi pisać o życiu sikorek. Bardzo wzrusza mnie fakt, że ta ponad osiemdziesięcioletnia kobieta, bierze kartkę w kartkę, długopis i mimo, że rozmawiamy przez telefon, pisze do mnie listy ... (pewnie wie, że kocham pisać i dostawać listy).


A Pisa la vita non turbata ...
W Pizie życie bez zmian ...e come sempre buonissimi gelati ...
i jak zawsze pyszne lody ...

A volte dico che sono come Forrest Gump. Non io sono come Forrest, ma la mia vita. Spesso mi capitano situazioni metafisiche. Come per esempio oggi. A volte mi piace parlare un po' con Maria in chiesa. Qualsiasi chiesa. Oggi sentivo che devo entrare in questa in particolare. Come ero stupita e senza parole, quando ho scoperto che la messa era nella mia lingua madre, il polacco! Ero come il puzzle di questa foto. La' dentro, in questa chiesina era oggi il mio posto ...

Czasem mówię, że jestem jak Forrest Gump. Może nie ja taka jestem, ale moje życie. Często przydarzają mi się metafizyczne sytuacje. Jak na przykład dzisiaj. Czasem lubię pogadać z Marysią w kościele. Jakimkolwiek. Dziś czułam, że muszę wejść do właśnie tego. Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy pierwszy raz od kilku lat, usłyszałam mszę odprawianą w moim ojczystym języku! Po polsku ... Byłam jak ten puzzel ze zdjęcia. Tam, w środku tego kościółka było dziś moje miejsce.

Perche' in realta' da me non e' cambiato tanto in questi trent'anni ... ;))
Bo tak w sumie, to u mnie niewiele się zmieniło przez te trzydzieści lat ... ;))


;)

My songs


Per il mio trentesimo compleanno al pronto soccorso ho sentito che sono incinta, pensavo di morire dal dolore. Erano "solo" calcoli renali, ne ho partoriti due, interi. Per il mio quasi trentacinquesimo compleanno mi hanno detto che ho la labirintite, praticamente non sto in piedi e non stop mi sento come su qualche giostra con la possibilita' di perdere momentaneamente l'udito. I miei muscoli deboli davvero non sono niente in paragone alla merda che ci puo' capitare nella vita. Sempre mi fanno ridere le persone che dicono che Dio manda le malattie per qualche scopo. Io penso che Dio vuole che tutti noi siamo felici e le malattie le manda qualcuno dalla parte oscura dell'universo. L'unica strada per combattere l'oscurita' e' praticare l'allegria ed essere felici.

Na moje trzydzieste urodziny, na pogotowiu usłyszałam że jestem w ciąży, myślałam, że umrę z bólu. Były to kamienie nerkowe. Urodziłam dwa, w całości jeden centymetr każdy. Na moje prawie trzydzieste piąte urodziny usłyszałam, że mam chory błędnik, praktycznie nie stoję na nogach i non stop czuje się jak na kręcącej się karuzeli, z możliwością chwilowej utraty słuchu. Moje słabsze mięśnie to naprawdę nic, w porównaniu z szajsem jaki może się nam przytrafić w życiu. Zawsze bawią mnie ludzie, którzy uważają, że Bóg zsyła choroby, w jakimś celu. Ja myślę, że Bóg pragnie abyśmy byli wszyscy szczęśliwi, a choroby zsyła dziad z ciemnej strony mocy. Jedyna drogą jaką możemy go pokonać, jest odwaga i bycie szczęśliwą.
 

La mia felicita' e' la musica. Non ho adesso le forze per fare le foto ne' di me (davvero non c'e' cosa guardare;), ne' di niente. Ma Vi mando le canzoni che sono la mia medicina ...

Moim szczęściem jest muzyka. Nie mam teraz sił, ani możliwości aby zrobić Wam zdjęcia siebie (naprawdę nie ma czego oglądać;). Wysyłam Wam za to piosenki, które są moim lekarstwem ...

Enjoy the silence
Io avevo 12 anni, lui quasi trenta ed era il mio migliore amico. Non e' piu' in questo mondo. Mi ha insegnato ad andare in bici e in generale a essere in gamba;). Sulla porta della stanza aveva un poster. "Cosa e' Depeche Mode?", ho chiesto. Quando crescerai, ti innamorerai, ha risposto. Aveva ragione. Amo quasi tutte le canzoni di DM e ogni volta quando sento questa sono in Sua compagnia.

Ja miałam 12 lat, on prawie trzydzieści i był moim najlepszym przyjacielem, nie ma go już na tym świecie. Nauczył mnie jeździć na rowerze i w ogóle jak być "git". Miał plakat na drzwiach pokoju. "Co to jest Depeche Mode?", zapytałam. Jak urośniesz, to się zakochasz, odpowiedział. Miał racje. Kocham prawie wszystkie piosenki DM i za każdym razem gdy ich słucham, jestem w Jego towarzystwie.

By my side
Se dovessi scegliere solo una canzone che qualcuno mi suonera' per tutta la vita, sarebbe questa. Poi mi sono baciata per la prima volta durante questa canzone ... ;).

Gdybym miała wybrać jedną piosenkę, którą ktoś mi będzie grał przez całe życie byłaby to właśnie ta. Poza tym pierwszy raz całowałam się podczas tego utworu ... ;).

People are strange
Mi identifico con il testo di questa canzone;).
Utożsamiam się z tekstem tej piosenki;).

Good Vibrations
E' come i raggi del sole sulla mia fronte nuvolosa.
Jest jak promienie słońca, na moim pochmurnym czole.
Ogni volta che sono in viaggio, cerco nei bagni la scrittura sui muri "Alexander Supertramp". Amo il film "Into the wild" ed e' la mia canzone preferita di tutta la meravigliosa colonna sonora.

Za każdym razem, gdy jestem w podróży, szukam w kiblach napisu na ścienie "Alexander Supertramp". Uwielbiam film "Into the wild", a to moja ulubiona piosenka z całej, świetnej scieżki dźwiękowej.

Mr.Jones
Non ridete, il fratello "medio" dei Gibb, era il mio primo, platonico amore. Conosco a memoria quasi tutte le canzoni dei Bee Gees, ma questa e' la mia preferita.

Nie ma się z czego śmiać. "Średni" z braci Gibb był moją pierwszą, platoniczną miłością. Znam na pamięć prawie ich wszystkie piosenki, ale ta jest moją ulubioną.

Twist In My Sobriety
Tanita Tikaram era la prima parola che ho letto in generale! Sulla copertina di una cassetta che era di mio padre.

Tanita Tikaram, była pierwszym słowem jakie pamiętam, że przeczytałam w ogóle! Na grzbiecie opakowania kasety, która należała do mojego ojca.
Mike Oldfield e' il mio Dio musicale. Ho sempre pensato che questa opera sia l'illustrazione della morte di qualcuno, e le campane che sentiamo alla fine sono del funerale. E' proprio al contrario, si tratta di una nascita ...

Mike Oldfield jest moim muzycznym Bogiem. Co ciekawe zawsze myślałam, że ten utwór to obraz czyjeś śmierci, a dzwony które słyszymy na koniec utworu są tymi z pogrzebu. Okazało się, że jest odwrotnie a utwór to ilustracja narodzin ...
 Non importa dove abito, non scordero' mai le mie radici slave ...
Bo nieważne gdzie mieszkam, nie zapominam o moich słowiańskich korzeniach ...

Looking for the summer

 Chris Rea e' il mio uomo ideale: meta' Italiano,  meta' Irlandese ...
Chris Rea, to mój ideał mężczyzny: w połowie Włoch, w połowie Irlandczyk ...

You Give Me Something  

Lui e' come una sciarpa calda sulla gola malata ...
Bo on jest jak ciepły szalik na chore gardło ...
Sempre quando lo ascolto e' il venerdi pomeriggio e non ho fretta di andare da nessuna parte ...
Bo zawsze gdy tego słucham, jest piątkowe popołudnie i nigdzie mi się nie spieszy ... 

David Bowie - Let's Dance 

Non ballo piu'. Il mio papa' che andava con me da tutti i dottori e ospedali sempre diceva: Sogno che mia figlia potra' ballare al suo matrimonio. Fino adesso nessuno mi ha aiutato, ma e' anche vero che non sono ancora sposata ... ;)

Już nie tańczę, a mój tata który jeździł ze mną po wszystkich lekarzach i szpitalach, zawsze prosił lekarzy: Marzę o tym, aby moja córka mogła zatańczyć na swoim ślubie. Póki co, nikt mi nie pomógł, ale nie wyszłam też jeszcze za mąż ... ;)

Conosco a memoria TUTTI gli album dei The Corrs:). Siamo cresciuti insieme.
Znam na pamięć WSZYSTKIE albumy sióstr Corrs:). Razem z nimi dorastałam.
 

Gatti, potrei scrivervi ancora a lungo, ma la mia giostra e' appena partita .... ;) Buona Notte:* e spero a presto!:)
Koty, mogłabym jeszcze pisać i linkować, ale moja karuzela właśnie ruszyła ... ;) 
Dobrej Nocy i do szybkiego ...

break


Ciao Gatti,
non sono beautiful
quando mi ammalo ...

Hej Koty,
nie jestem beautiful,
gdy choruję ...


A presto:*
Do zobaczenia wkrótce:* 
PS.